Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Saligny, pentru perioada 2021-2027

Dezvoltarea sau regenerarea unei așezări urbane este determinată semnificativ de schimbările care se produc în structura economiei locale, în structura populației și în cultura comunitara. Pe de altă parte, dezvoltarea comunității este substanțial influențată de aplicarea unui management adecvat și axat pe trei ținte principale: dezvoltarea infrastructurii și asigurarea accesului la infrastructura, protecția mediului ambiant și dezvoltarea economică competitivă. Totodată, dezvoltarea comunității trebuie să țină cont de caracterul limitat al resurselor (natural, umane și financiare) fiind necesara alocarea echilibrata a acestora.
Dezvoltarea si modernizarea comunității locale depinde numai de factorii locali, de legislativul si executivul fiecărei unități administrative, ea putând fi realizată prin stabilirea cu prioritate a strategiilor de dezvoltare și identificarea surselor de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală, conform standardelor europene.
Viziunea de dezvoltare continuă politica locală implementată pentru perioada 2015- 2020, respectiv valorificarea poziție geostrategice a comunei, cu accent e atragerea de activități economice și investiții.
Realizarea obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare și/ sau regenerare, politicile, precum și programele și proiectele se vor face cu respectarea următoarelor principii cheie:

 • Așezarea nevoilor și dorințelor locuitorilor în prim-plan,
 • Integritate și încredere,
 • Inovare,
 • Deschidere și comunicare,
 • Dezvoltarea durabilă și respect pentru mediu,
 • Întărirea capacitații instituționale,
 • Realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat,
 • Fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială.

 

Valori

Principii

Cadrul natural – cursuri de apă, lucii de apă, zone împădurite

Așezarea nevoilor și dorințelor locuitorilor în prim-plan

Introducerea criteriilor de eco-eficiență pentru toate activitățile de producție și servicii

Avantajele economice șI poziția

geografică

Integritate și încredere

Folosirea în deciziile investiționale din fonduri publice pe plan local si stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat pentru folosirea celor mai bune tehnologii accesibile, din punct de vedere economic

Corelarea obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiționale, cu potențialul si capacitatea de susținere a capitalului natural

Valorificarea avantajelor comparative ale comunei Saligny în privința dezvoltării producției agricole

Resurse locale- zona industrială,

proximitatea Centralei Nucleare

Cernavodă și Canalul Dunăre-

Marea Neagră

Inovare

Dezvoltarea durabilă și respect pentru mediu

Întărirea capacității instituționale

Realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public/privat

Fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațial

Protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural

Principii:

 • Principiul dezvoltării urbane durabile creşterea competitivităţii comunei Saligny, în scopul maximizării aportului lor la accentuarea progresului economic şi social; asigurarea unor oportunităţi în favoarea populaţiei, in vederea ridicării standardului de viaţă a acesteia;
 • Conservarea şi protejarea mediului ambiant; menţinerea populaţiei și atragerea populaiei tinere, prin eliminarea exodului populaţiei către alte comune și mediul urban; diversificarea şi promovarea oportunităţilor ocupaţionale, in scopul diminuării şomajului.
 • Principiul participării si transparentei ‐ organizaţiile non‐guvernamentale, sectorul privat, autoritatile locale si instituţiile internaţionale contribuie la procesul de planificare a politicilor publice. Societatea civila este informata cu privire la politicile publice
 • Principiul continuitatii si coordonării in procesul de planificare a politicilor publice sunt asigurate actualizarea politicilor curente ale administratiei publice locale, cat si coordonarea cu alte initiative.
 • Principiul responsabilitatii — planificarea politicilor publice este un proces orientat
 • Principiul cooperarii si coerentei — institutia implicata in formularea politicilor publice trebuie sa isi dovedeasca disponibilitatea pentru cooperare cu alte institutii publice, ca si cu alte organizatii ale societatii civile interesate sau afectate de o anumita initiativa de politici publice, asigurand in acest fel o concepţie coerenta asupra obiectivelor ce trebuie indeplinite si a masurilor ce urmează a fi luate.

VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Saligny identifică nevoile de dezvoltare socioeconomice
şi conţine direcţii strategice de dezvoltare, respectiv obiectivele specifice, ce vor
asigura o abordare unitară şi multisectorială, care va determina îmbunătăţirea sistemelor de
planificare şi dezvoltare, atragerea investiţiilor, sprijinirea mediului economic şi turistic,
dezvoltarea resurselor umane, în vederea creşterii bunăstării, calităţii vieţii şi dezvoltarea
flexibilităţii administraţiei la schimbările inevitabile din perioada 2021-2031,
Principalele deziderate de dezvoltare sunt:
– Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei prin asigurarea accesulu
ila echipamente publice (educație, sănătate, cultură), dezvoltarea infrastructurii de
transport și crearea de noi locuri de muncă.
– Sprijinirea învățămntului, reducerea abandonului școlar
– Creștere economic prin atragerea de noi investiții în agricultură, industrie, servicii
prin calificarea forței de muncă și oferirea de consultatnță și facilități fiscal
– Promovarea parteneriatelor public- pivat cu precădere pentru investițiile publice
ale comunei
– Dezvoltare durabilă cu accent pe protecția mediulu iș iresurselor natural locale
În formularea viziunii şi obiectivului general privind ţinta localităţii pe termen lung, s-a
asigurat respectarea unor principii general valabile, care reprezintă cheia de control în
implementarea şi monitorizarea strategiei pe termen scurt, mediu şi lung deopotrivă,
respectiv:
 Corelaţia directă între strategiile generale naţionale şi regionale, strategiile specifice,
măsurile şi proiectele prioritare identificate în funcţie de nevoile comunităţii;
 Caracterul limitat al resurselor umane şi financiare de care dispune comunitatea –
proprii sau atrase – eficienţa utilizării resurselor prin integrarea lor.

Viziunea prezentei strategii va fi atinsă prin dezvoltarea de măsuri și proiecte care să conducă la atingerea obiectivelor strategice declarate, respectiv:

 • Asigurarea accesului neîngrădit al populației și al agenților economici la infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuția de gaze, căi de transport, telefonie, internet);
 • Protecție socială si optimizarea sistemului de sănătate;
 • Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă;
 • Reabilitarea și modernizarea instituțiilor publice conform standardelor europene;
 • Colectarea selectivă a deșeurilor menajere și industriale și realizarea de platforme conforme cerințelor legislative;
 • Îmbunătățirea rețelei electrice din comună. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
 • Sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de investiții;
 • Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea prioritățile comunității, strategia și acțiunile sale;
 • Asigurarea de posibilități de utilizare a energiei termice și gazelor naturale pentru majoritatea populației și agenților economici din comună;
 • Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultura, piscicultură, industrie, servicii;
 • Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale.

Principalele direcții de dezvoltare avute în vedere sunt:

 • dezvoltarea economică și competitivitatea mediului de afaceri,
 • dezvoltare infrastructură,
 • educație și cultură,
 • sănătate și servicii sociale,
 • servicii publice,
 • mediu.

Operaționalizarea direcțiilor de acțiune a dus la formularea unor măsuri care urmează să fie implementate atât de administrația publică locală, acolo unde are competență, dar și de către orice organizație publică sau privată al cărei domeniu de competență se intersectează cu măsurile propuse.
Măsurile propuse vor fi implementate printr-un singur proiect sau printr-o serie de proiecte finanțate din surse diverse (resursele proprii ale localității, finanțări de la bugetul județean/național sau programe comunitare). Administrația publică locală are sarcina de a monitoriza în permanență oportunitățile de finanțare și în funcție de caracteristicile fiecărei surse în parte poate aborda printr-o cerere de finanțare una sau mai multe măsuri.

Direcția dezvoltare/ Obiectiv General/ Obiective specifice

Obiective a căror implementare este condiționată de asigurarea cadrului spațial- corelare PUG

I. Dezvoltarea economică și competitivitatea mediului de afaceri

Revigorarea și diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a comunei Saligny.
Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor fermieri.

O.I.1. Condiții favorabile pentru activități în agricultură, zootehnice, piscicultură

O.I.2. Produse agricole locale valorificate

O.I.3. Economie locală diversificată, cu accent pe produse neagricole

O.I.4. Servicii de consultanță pentru sprijinirea afacerilor

 

II. Dezvoltare infrastructură

Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile.

O.II.1. Dezvoltare tehnologică modernă (inclusiv tehnologia informației)

 

O.II.2. Rețea de drumuri comunale dezvoltată

O.II.3. Acces egal la utilități

III. Educație și cultură

Dezvoltarea sistemului de învățământ la nivelul comunei Saligny, prin îmbunătățirea infrastructurii și a dotărilor, crearea cadrului pentru desfășurarea de activități extracurriculare, creșterea calității și diversificarea serviciilor educaționale. Dezvoltarea culturii locale, prin punerea în valoare a resurselor antropice și crearea de facilități pentru petrecerea timpului liber.

O.III.1. Infrastructură și dotări de învățământ de calitate

O.III.2. Servicii educaționale diversificate și de calitate

O.III:3. Programe de formare profesională și continuă diversificate: didactica specialității, management educațional, consiliere și orientare a tinerilor, utilizare computer, educație comportamentală, dezvoltarea creativității etc.

 

IV. Sănătate și servicii sociale

Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de bază.

O.IV.1. Accesibilitate și calitate a serviciilor medicale oferite

V. Servicii publice

O.V.1. Servicii publice de calitate

VI. Mediu

O.VI.1. Depozit final de deșeuri de slabă și medie activitate

VII. Dezvoltare urbană durabilă

O.VII.1. Imagine urbană de calitate și atractivă

O.VII.2. Creșterea calității vieții

O.VII.3. Facilități cultural și pentru petrecere timp liber diversificate

Strategia de dezvoltare este un proces continuu și flexibil de modernizare urmărind a fi modificată pe parcursul implementării. Totodată, factorii de răspundere, decidenții la nivel local vor trebui să mențină deschis dialogul cu membrii comunității mai ales că aspirațiile acestora se pot schimba odată cu trecerea timpului și prin apariția unor modificări structurale.

Sari la conținut